TARIEVEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN
Het honorarium dat wij in rekening brengen voor onze werkzaamheden varieert en is afhankelijk van de soort zaak, de te verrichten werkzaamheden, de spoedeisendheid en de omvang van de zaak. Wij spreken het voor uw zaak geldende uurtarief in ieder geval altijd vóór aanvang van de werkzaamheden met u af.

Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten is het in veel gevallen mogelijk om ons, vanwege onze expertise, na toestemming of rechtstreeks in opdracht van uw verzekeraar in te schakelen.

Ons kantoor behandelt geen zogenaamde toevoegingszaken. In het geval dat u in aanmerking zou komen voor gefinancierde rechtsbijstand op grond van de Wet op de rechtsbijstand (WRB) kunnen wij u helaas niet terzijde staan. Voor gratis informatie en advies bij juridische kwesties kunt u terecht bij het Juridisch Loket. De loketten zijn gevestigde in alle grote steden in Nederland en zijn in de plaats gekomen van de voormalige Bureaus Rechtshulp.


Op onze dienstverlening zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Algemene Voorwaarden Frantzen Advocaten B.V.

 1. Frantzen Advocaten B.V. (verder: Frantzen Advocaten) is een besloten vennootschap met als doel de uitoefening van de advocatuur.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten of andere rechtsbetrekkingen tussen Frantzen Advocaten en haar opdrachtgevers-"cliënten". Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten, voormalige vennoten, medewerkers en alle personen die op welke wijze dan ook voor Frantzen Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest.
 3. Uitvoering van iedere opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Alle opdrachten worden, onder uitsluiting van artikel 404 en artikel 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Frantzen Advocaten.
 5. In beginsel zal Frantzen Advocaten maandelijks een declaratie zonder specificatie sturen voor de verrichtte werkzaamheden. Een declaratie bestaat in ieder geval uit het honorarium, kantoorkosten, onkosten, verschotten en BTW. Op verzoek zal Frantzen Advocaten een specificatie doen toekomen.
 6. Door Frantzen Advocaten te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij gebreke hiervan is de cliënt in verzuim en is Frantzen Advocaten gerechtigd over het openstaande bedrag 1% samengestelde rente per maand in rekening te brengen. Als dan is Frantzen Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het volledige bedrag is ontvangen.
 7. Frantzen Advocaten kan een voorschot in rekening brengen alvorens haar werkzaamheden aan te vangen of te hervatten. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste factuur van de opdracht waarop het voorschot betrekking heeft.
 8. Frantzen Advocaten kan derden inschakelen bij de uitvoering van een opdracht. Zij doet dit zoveel als mogelijk in overleg met de cliënt. Bij inschakeling van derden zal zij zorgvuldigheid betrachten. Frantzen Advocaten is echter niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n). Frantzen Advocaten is bevoegd een beperking van de aansprakelijkheid van derden te accepteren in naam van de cliënt.
 9. De aansprakelijkheid van Frantzen Advocaten is beperkt tot het bedrag dat krachtens de onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden.
 10. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Frantzen Advocaten beperkt tot het door haar met betrekking tot de opdracht in rekening gebrachte bedrag aan honorarium, met een maximum van € 10.000,=.
 11. Alle aanspraken van cliënten en van derden jegens Frantzen Advocaten vervallen na het verstrijken van een periode van één jaar nadat de cliënt respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die aanspraken.
 12. De cliënt zal Frantzen Advocaten vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan haar vergoeden alle in redelijkheid gemaakte kosten tegen dergelijke aanspraken.
 13. Frantzen Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke en verdachte transacties te melden bij het Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL).
 14. Frantzen Advocaten behandelt geen zogenaamde "toevoegingszaken" en derhalve géén gefinancierde rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand. Met het verlenen van een opdracht aan Frantzen Advocaten ziet de cliënt derhalve uitdrukkelijk af van (iedere aanspraak op) gefinancierde rechtsbijstand.
 15. De overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen in deze kennis te nemen.
Hoger Einde Zuid 2 - 1191 AG | Postbus 132 - 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel | T 020 - 496 74 19 | F 020 - 496 74 22 | office(at)frantzenadvocaten.nl